Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày BH Tải về
Kế hoạch thực hiện hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn trước năm 2022 184/KH-UBND 13/9/2023
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí Thôn thông minh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025 367/QĐ-UBND 08/3/2023
Hướng dẫn thực hiện Chỉ tiêu 18.6 trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh 223/HD-VPĐP 04/10/2022
Trách nhiệm thẩm định và một số lưu ý khi thực hiện tiêu chí 15.3 đối với các xã về đích "nông thôn mới nâng cao" và "nông thôn mới kiểu mẫu". 791/VP-TTPVHCC 28/2/2023
Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí 14.2; 14.3; 14.4 của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 1229/SYT-KHTC 07/6/2023
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí quốc gia về nông thôn mới (tiêu chí số 1, Quy hoạch; tiêu chí số 9, Nhà ở dân cư; chỉ tiêu mai táng, hỏa táng thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 1869/SXD- HTKT&VLXD 07/10/2022
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí “Cơ sở vật chất văn hóa”; tiêu chí “Văn hóa” trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2025 115/HD-SVHTTDL 21/9/2022
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật giai đoạn 2021-2025 8272 /HD- STP 23/11/2022
Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường 2229/STNMT-BVMT 03/10/2022
Thực hiện tiêu chí 17.5 (nông thôn mới) và tiêu chí 17.10 (nông thôn mới nâng cao) 2228/STNMT-BVMT 03/10/2022
Hướng dẫn một số nội dung thành phần Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường 2060/STNMT-BVMT 14/9/2022
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí xây dựng NTM và NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 1937/STTTT-HTS 16/9/2022
Hướng dẫn tiêu chí Thôn thông minh trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025. 646/STTTT-CĐS 29/3/2023
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 2191/STTTT-CĐS 19/10/2022
Thực hiện tiêu chí thành phần từ 18.1 đến 18.3 thuộc Tiêu chí số 18 đối với các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, giai đoạn 2021-2025 468/SNV-XDCQ 23/4/2022
Triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng các cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh 650/TTBVTV-TTBV&KDTV 28/11/2022
Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao/xã nông thôn mới kiểu mẫu thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2022 – 2025 10/HD-SNN 10/10/2022
Hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu lĩnh vực lao động, xã hội thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 1667/SLĐTBXH-BTXHTE 14/9/2022
Hướng dẫn thực hiện Chỉ tiêu 12.3 thuộc Tiêu chí 12 Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 1753/HD-SLĐTBXH 26/9/2022
Hướng dẫn về việc thực hiện đánh giá tiêu chí giao thông (tiêu chí 2) trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn. 3073/HD-SGTVT 06/10/2022
Hướng dẫn thực hiện và chuẩn bị hồ sơ đề nghị thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với tiêu chí trường học, giáo dục và đào tạo giai đoạn 2021-2025 2907/SGDĐT-KHTC 05/10/2022
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4 và tiêu chí số 7 trong Bộ tiêu chí xã NTM, xã NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 tỉnh Lạng Sơn 1512/SCT-QLNL 21/9/2022
Đề xuất cụ thể hoá tiêu chí thu nhập xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 164/CTK-TKXH 12/4/2022
Quy trình thu thập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 289/CTK-TKXH 05/7/2022
Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và quy trình công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025 128/HD-VPĐP 02/5/2023
Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 38/KH-UBND 16/2/2023
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2023 18/KH-UBND 18/1/2023
Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 06/KH-UBND 06/1/2023
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí Thôn thông minh trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2025 367/QĐ-UBND 08/3/2023
Kế hoạch xây dựng huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 228/KH-UBND 02/11/2022
Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 223/HD-SNV 21/10/2022
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2191/STTTT-CĐS 19/10/2022
Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025 06/QĐ-BCĐTW-VPĐP 12/10/2022
Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 792/QĐ-ĐCT 05/10/2022
Hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gđ 2021-2025 3860/LĐTBXH-BĐG 29/9/2022
Quyết định ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 1565/QĐ-UBND 29/9/2022
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn 1494/QĐ-UBND 14/9/2022
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 263/QĐ-TTg 22/2/2022
Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 922/QĐ-TTg 02/8/2022
Công điện về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 698/CĐ-TTg 04/8/2022
Quyết định về việc phân công Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 828/QĐ-UBND 12/5/2022
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 160/KH-UBND 13/7/2022
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 499/QĐ-UBND 23/3/2022
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 146/KH-UBND 23/6/2022
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2021 42/KH-UBND 17/2/2021
Báo cáo tổng kết Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011 - 2020 52-BC/TU 02/02/2021
Công văn về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021 394/BNN-VPĐP 19/01/2021
TB kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại HNTT sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020 và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 452/TB-UBND 24/8/2020
Thẩm tra, thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2020 196/KH-UBND 21/08/2020
Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 1274/QĐ-TTg 19/08/2020
Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020 1497/QĐ-UBND 06/8/2020
Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 33/BC-HĐTĐ 17/8/2020
Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 34/BC-HĐTĐ 17/8/2020
Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020 1497/QĐ-UBND 06/8/2020
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020 1256/BC-STTTT 13/7/2020
Tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 715/VPĐP-TTHTQT 30/6/2020
Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới 383/TB-UBND 24/7/2020
Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020 293 /BC-SKHĐT 13/7/2020
Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 1485/BC-STTTT 13/08/2020
Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020 1497/QĐ-UBND 06/8/2020
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 239/TB-VPCP 14/7/2020
Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020 293 /BC-SKHĐT 13/7/2020
Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 955/QĐ-TTg 06/7/2020
Hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với các xã được hình thành mớisau khi sáp nhập 07/HD-SNN 25/6/2020
Thông báo kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra huyện Hữu Lũng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 155 /TB-STNMT 16/6/2020
Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 759/QĐ-TTg 04/6/2020
Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại huyện Văn Quan năm 2020 980/BC-STTTT 04/06/2020
V/v hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện 2152/VP-KT 13/6/2020
Về việc hướng dẫn nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã huyện 3372/BNN/VPĐP 21/5/2020
Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 02/BC-BCĐCTMTQG 27/04/2020
Kế hoạch số 08/KH-VH&TT ngày 08/5/2020 tuyên truyền chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Hữu Lũng năm 2020 08/KH-VH&TT 08/05/2020
Kế hoạch Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020 63/KH-VPĐP 07/05/2020
KH tuyên truyền chương trình MTQG xây dựng NTM và thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm huyện Văn Quan năm 2020 214/KH 08/05/2020
Kế hoạch tuyên truyền chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn năm 2020 766/KH-STTTT 05/5/2020
Kế hoạch tuyên truyền, đào tạo, tập huấn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 112/KH-BCĐ 29/4/2020
Kế hoạch Kiểm tra, hướng dẫn huyện Bình Gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 57/KH-SNN 28/04/2020
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 58/VPĐP-KTHT 23/4/2020
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 58/VPĐP-KTHT 23/4/2020
Kế hoạch kiểm tra, giám sát và hướng dẫn UBND huyện Chi Lăng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 75/KH-SLĐTBXH 24/04/2020
Kế hoạch Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn UBND huyện Đình Lập thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 51/KH-SYT 24/04/2020
Kế hoạch Truyền thông, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 01/KH-BCĐ 20/4/2020
Kế hoạch Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn UBND huyện Văn Quan thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 686/STTTT-BCVT 23/4/2020
Kế hoạch về kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn huyện Văn Lãng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 46/KH-SCT 22/4/2020
Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 01/KH 20/4/2020
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2019 644 /QĐ-UBND 16/4/2020
Kế hoạch về kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn huyện Hữu Lũng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 47/KH-STNMT 15/4/2020
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng và xã Khuất Xá 632 /QĐ-UBND 14/4/2020
Hướng dẫn thực hiện xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và Quy trình công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 43/HD-VPĐP 09/4/2020
Kế hoạch thực hiện Tiêu chí 8 “Thông tin truyền thông” về xây dựng Nông thôn mới tại xã Đội Cấn, huyện Tràng Định năm 2020 88/KH-VHTT 08/4/2020
Báo cáo hiện trạng các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới năm 2020 102/BC-VHTT 03/4/2020
Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 01/NQ-HĐND 30/3/2020
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới quý I năm 2020 trên địa bàn huyện Lộc Bình 87/BC-VHTT 24/3/2020
Tiếp tục phân bổ nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 268/UBND-KTN 24/03/2020
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã ĐBKK xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 992/VP-KTN 17/03/2020
Sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 241/UBND-KTN 16/03/2020
Quyết định Về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách, chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 447/QĐ-UBND 12/03/2020
Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 – 2025 899/VP-KTN 11/03/2020
Báo cáo đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025 741/VP-KTN 03/03/2020
Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình 876/VP-KTN 10/03/2020
Xem xét kiến nghị của các đơn vị tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 643/VP-KTN 25/02/2020
Page 1 of 3