Thứ hai, 26 Tháng 9 2016 07:24

Giới thiệu chung

Ngày 19/12/2014, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2206/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn (thay thế Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND tỉnh).
Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2020; có chức năng giúp Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.