Thứ hai, 26 Tháng 9 2016 07:27

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Văn phòng Điều phối có Chánh Văn phòng và 2 Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm. Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm; 01 Phó Chánh Văn phòng do Chi Cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm và 01 Phó Chánh Văn phòng làm việc chuyên trách.


Văn phòng có 03 phòng chuyên môn gồm: Hành chính - Tổng hợp; Kinh tế hạ tầng và phát triển nông thôn; Kế hoạch và Tuyên truyền. Biên chế của Văn phòng Điều phối là công chức trong tổng biên chế hành chính của tỉnh được UBND tỉnh phân bổ hàng năm.

Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Lê Thị Thanh Nhàn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chánh Văn phòng Điều phối NTM 0912766756
Hoàng Đăng Dũng Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM 0985332588

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp

Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Hoàng Hải Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 0978645684
Hoàng Thị Thanh Huế Phó Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp 0934290896
Vũ Minh Quang Kế toán 0868579799
Hoàng Thùy Dương Kế toán 0986269155
Hoàng Hải Yến 0972555121
Triệu Văn Thắng 0912107067
Vi Hồng Thái 01689568999

2. Phòng Kinh tế hạ tầng và Phát triển nông thôn

Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Nông Ngọc Đông Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng và Phát triển nông thôn 0912265467
Lê Khắc Hoàn Phó Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng và Phát triển nông thôn 0988123675
Nguyễn Thị Thủy Chuyên viên 0973582045

3. Phòng Kế hoạch và Tuyên truyền

Họ và tên
Chức vụ
Số điện thoại
Đỗ Duy Đông Trưởng Kế hoạch và Tuyên truyền 0982897378
Nguyễn Minh Tuấn Phó Trưởng Kế hoạch và Tuyên truyền 0913277312
Tô Thuỳ Thanh Chuyên viên 0986311505