Thứ hai, 26 Tháng 9 2016 07:26

Chức năng nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Văn phòng Điều phối là xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Tham mưu xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ và giám sát tình hình thực hiện vốn ngân sách và các nguồn vốn huy động khác để xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu đề xuất cơ chế , chính sách và cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành để thực hiện có hiệu quả; Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện, chuẩn bị nội dung, chương trình cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo của Ban Chỉ đạo và các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo; Tổ chức công tác thông tin tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, quản lý hồ sơ, việc tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định; Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm khác do Chủ tịch UBND tỉnh quy định.