Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày BH Tải về
Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025 06/QĐ-BCĐTW-VPĐP 12/10/2022
Quyết định ban hành hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 18.7 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 792/QĐ-ĐCT 05/10/2022
Hướng dẫn thực hiện nội dung số 06 thuộc nội dung thành phần số 08 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gđ 2021-2025 3860/LĐTBXH-BĐG 29/9/2022
Quyết định phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 263/QĐ-TTg 22/2/2022
Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 922/QĐ-TTg 02/8/2022
Công điện về việc tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 698/CĐ-TTg 04/8/2022
Công văn về việc tiếp tục thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trong năm 2021 394/BNN-VPĐP 19/01/2021
Quyết định về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 1274/QĐ-TTg 19/08/2020
Tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 715/VPĐP-TTHTQT 30/6/2020
Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 239/TB-VPCP 14/7/2020
Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 955/QĐ-TTg 06/7/2020
Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 759/QĐ-TTg 04/6/2020
Về việc hướng dẫn nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã huyện 3372/BNN/VPĐP 21/5/2020
Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 02/BC-BCĐCTMTQG 27/04/2020
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 04/2019/TT-BNNPTNT 01/04/2019
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 08/2019/TT-BTC 30/01/2019
Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 4488/NHNN-TD 15/6/2018
Quyết định Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 490/QĐ-TTg 07/5/2018
Quyết định Phê duyệt đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 461/QĐ-TTg 27/04/2018
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 1428/QĐ-BNN-TCCB 23/04/2018
Thông tư Hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 05/2017/TT-BTTTT 02/6/2017
Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 12/2017/QĐ-TTg 22/4/2017
Quyết định Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 441/QĐ-BTTTT 28/3/2017
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 105/TB-VPCP 16/03/2018
Thông tư Quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 349/2016/TT-BTC 30/12/2016
Thông tư Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 35/2016/TT-BNNPTNT 26/12/2016
Nghị định Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 161/2016/NĐ-CP 02/12/2016
Nghị quyết Về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp 32/2016/QH14 23/11/2016
Chương trình phối hợp Về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 243/CTPH-BNN-HLHPNVN 11/01/2018
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 317/QĐ-BCĐCTMTQG 20/10/2016
Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 100/2015/QH13 12/11/2015
Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 01/2005/QĐ-TTg 07/01/2015
Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020 04/2013/TT-BTTTT 23/01/2013
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 22/2009/QĐ-TTg 16/02/2009
Quyết định ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 691 05/6/2018
Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 691/QĐ-TTg 05/6/2018
Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 435/QĐ-TTg 21/4/2018
Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 1760/QĐ-TTg 10/11/2017
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 05/2017/TT-BNNPTNT 01/3/2017
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp 1920/QĐ-TTg 05/10/2016
Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 -2020 2176 31/10/2016
Quyết định Phê duyệt Đề án Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 3670 07/9/2016
Quyết định Phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 4072 5/10/2017
Về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 558/QĐ-TTg 5/4/2016
Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 69/QĐ-BNN-VPĐP 9/1/2017
Quyết định về việc ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gia đoạn 2016-2020 2540/QĐ-TTg 30/12/2016
Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 1980/QĐ-TTg 17/10/2016
Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 1600/QĐ-TTg 16/8/2016
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 1584/QĐ-TTg 10/8/2016
Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 1980/QĐ-TTg 17/10/2016