Thứ hai, 25 Tháng 9 2017 01:42

Hệ thống tổ chức: Văn phòng Điều phối NTM các cấp

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 05/10/2016 về qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối NTM các cấp

- Cấp Trung ương: Văn phòng Điều phối NTM Trung ương đặt tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương và trực tiếp giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quản lý, tổ chức thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên phạm vi cả nước. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Điều phối NTM Trung ương.

- Cấp địa phương: Văn phòng Điều phối NTM tỉnh thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh) quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn. Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm, Phó Chánh Văn phòng không quá 02 người, 01 Phó Chánh văn phòng do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn kiêm nhiệm. Tùy điều kiện thực tế, bố trí 01 Phó Chánh Văn phòng làm việc chuyên trách. Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bổ nhiệm. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Điều phối cấp tỉnh

- Văn phòng NTM huyện do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Phòng Kinh tế làm cơ quan thường trực, thực hiện chức năng giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia cấp huyện (gọi tắt là Ban Chỉ đạo huyện) quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn.Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kiêm nhiệm, Phó Chánh Văn phòng do Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) kiêm nhiệm. Quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí 01 công chức cấp xã chuyên trách về nông nghiệp, xây dựng NTM theo quy định.

httc