Hoạt động các địa phương

Từ đầu năm 2024 đến nay, cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huyện Bắc Sơn tiếp tục triển khai giải pháp huy động nguồn lực xã hội hóa để tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) chung trên địa bàn.

Với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và đặc biệt là sự chung tay, góp sức của người dân, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã Lâm Ca, huyện Đình Lập đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2024 đề ra, ngay từ năm 2023, huyện Hữu Lũng đã chủ động trong việc triển khai thực hiện các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã điểm.

Từ đầu năm 2023 đến nay, bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, người dân trên địa bàn xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đã tích cực chung tay, góp sức để cùng thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu.

Nếu như một số năm trước, việc triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Lộc Bình gặp những khó khăn, vướng mắc dẫn tới tiến độ khá chậm thì từ đầu năm 2023 đến nay, tiến độ xây dựng NTM trên địa bàn huyện, đặc biệt ở các xã điểm diễn ra nhanh chóng và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Từ đầu năm 2023 đến nay, người dân trên địa bàn xã Bảo Lâm, huyện Cao Lộc đã tích cực chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM). Qua đó, góp phần giúp xã Bảo Lâm từng bước hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM đề ra.

Ngày 13/9, UBND huyện Cao Lộc tổ chức phát động ủng hộ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023.

Những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ nguồn lực của Nhà nước, xã Hồng Phong, huyện Bình Gia (xã đặc biệt khó khăn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để huy động nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới (NTM).