Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày BH Tải về
Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 38/KH-UBND 16/2/2023
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2023 18/KH-UBND 18/1/2023
Kế hoạch xây dựng huyện Đình Lập đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 228/KH-UBND 02/11/2022
Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 223/HD-SNV 21/10/2022
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 2191/STTTT-CĐS 19/10/2022
Quyết định ban hành danh mục loại dự án đầu tư xây dựng được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 1565/QĐ-UBND 29/9/2022
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2022 - 2025 tỉnh Lạng Sơn 1494/QĐ-UBND 14/9/2022
Quyết định về việc phân công Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 828/QĐ-UBND 12/5/2022
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 160/KH-UBND 13/7/2022
Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025 499/QĐ-UBND 23/3/2022
Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 146/KH-UBND 23/6/2022
Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2021 42/KH-UBND 17/2/2021
Báo cáo tổng kết Nghị quyết 20-NQ/TU ngày 12/8/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011 - 2020 52-BC/TU 02/02/2021
TB kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh tại HNTT sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại năm 2020 và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 452/TB-UBND 24/8/2020
Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020 1497/QĐ-UBND 06/8/2020
Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 33/BC-HĐTĐ 17/8/2020
Báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 34/BC-HĐTĐ 17/8/2020
Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020 1497/QĐ-UBND 06/8/2020
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2020 1256/BC-STTTT 13/7/2020
Thông báo kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới 383/TB-UBND 24/7/2020
Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020 293 /BC-SKHĐT 13/7/2020
Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020 1497/QĐ-UBND 06/8/2020
Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2020 293 /BC-SKHĐT 13/7/2020
Thông báo kết luận của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm tra huyện Hữu Lũng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 155 /TB-STNMT 16/6/2020
Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tại huyện Văn Quan năm 2020 980/BC-STTTT 04/06/2020
V/v hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện 2152/VP-KT 13/6/2020
Kế hoạch số 08/KH-VH&TT ngày 08/5/2020 tuyên truyền chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm huyện Hữu Lũng năm 2020 08/KH-VH&TT 08/05/2020
Kế hoạch Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới năm 2020 63/KH-VPĐP 07/05/2020
KH tuyên truyền chương trình MTQG xây dựng NTM và thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm huyện Văn Quan năm 2020 214/KH 08/05/2020
Kế hoạch tuyên truyền chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và thực hiện Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn năm 2020 766/KH-STTTT 05/5/2020
Kế hoạch tuyên truyền, đào tạo, tập huấn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 112/KH-BCĐ 29/4/2020
Kế hoạch Kiểm tra, hướng dẫn huyện Bình Gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020 57/KH-SNN 28/04/2020
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 58/VPĐP-KTHT 23/4/2020
Kế hoạch kiểm tra, giám sát và hướng dẫn UBND huyện Chi Lăng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 75/KH-SLĐTBXH 24/04/2020
Kế hoạch Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn UBND huyện Đình Lập thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 51/KH-SYT 24/04/2020
Kế hoạch Truyền thông, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 01/KH-BCĐ 20/4/2020
Kế hoạch Kiểm tra, giám sát và hướng dẫn UBND huyện Văn Quan thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 686/STTTT-BCVT 23/4/2020
Kế hoạch về kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn huyện Văn Lãng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 46/KH-SCT 22/4/2020
Kế hoạch truyền thông, tuyên truyền, đào tạo, tập huấn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 01/KH 20/4/2020
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2019 644 /QĐ-UBND 16/4/2020
Kế hoạch về kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn huyện Hữu Lũng thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao năm 2020 47/KH-STNMT 15/4/2020
Quyết định về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công trình: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 tại xã Nhật Tiến, huyện Hữu Lũng và xã Khuất Xá 632 /QĐ-UBND 14/4/2020
Hướng dẫn thực hiện xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 và Quy trình công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu 43/HD-VPĐP 09/4/2020
Kế hoạch thực hiện Tiêu chí 8 “Thông tin truyền thông” về xây dựng Nông thôn mới tại xã Đội Cấn, huyện Tràng Định năm 2020 88/KH-VHTT 08/4/2020
Báo cáo hiện trạng các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới năm 2020 102/BC-VHTT 03/4/2020
Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2020 01/NQ-HĐND 30/3/2020
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới quý I năm 2020 trên địa bàn huyện Lộc Bình 87/BC-VHTT 24/3/2020
Tiếp tục phân bổ nguồn kinh phí ủng hộ, đóng góp, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân cho làm đường giao thông nông thôn trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 268/UBND-KTN 24/03/2020
Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, bản của các xã ĐBKK xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 992/VP-KTN 17/03/2020
Sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 để xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 241/UBND-KTN 16/03/2020
Quyết định Về việc phân công lãnh đạo UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh phụ trách, chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 447/QĐ-UBND 12/03/2020
Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 – 2025 899/VP-KTN 11/03/2020
Báo cáo đánh giá Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và đề xuất thực hiện giai đoạn 2021-2025 741/VP-KTN 03/03/2020
Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Lộc Bình 876/VP-KTN 10/03/2020
Xem xét kiến nghị của các đơn vị tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 643/VP-KTN 25/02/2020
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ, kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 96/TB-UBND 19/02/2020
Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020; Chương trình mục tiêu quóc gia xây dựng nông thôn mới; Dự án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2020 243/STTTT-TTBCXB 21/02/2020
Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bắc Sơn năm 2020 28/KH-UBND 12/02/2020
Kế hoạch Ra quân làm thủy lợi, xây dựng hệ thống nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020 11/KH-UBND 15/01/2020
Quyết định Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 03/QĐ-UBND 03/01/2020
Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020 1271/QĐ-UBND 16/7/2019
Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020 738/QĐ-UBND 19/4/2019
Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2019 46/KH-UBND 22/02/2019
Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020 65/2017/NQ-HĐND 11/12/2017
Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 05/2018/NQ-HĐND 20/7/2018
Quyết định Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2020 18/2018/QĐ-UBND 31/01/2018
Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 933 22/5/2018
Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 45/QĐ-BCĐ 03/4/2017
Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn 228/QĐ-UBND 07/2/2017
Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015 48/BC-BCĐ 05/5/2016
Quyết định khen thưởng xây dựng Nông thôn mới năm 2016 420 16/3/2017
Phát động Phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 798 17/8/2016
Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM thuộc lĩnh vực ngành NN&PTNT giai đoạn 2016-2020 05/HD-SNN 30/3/2017
Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM thuộc lĩnh vực ngành NN&PTNT giai đoạn 2016-2020 05/HD-SNN 30/3/2017
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới 356/HD-SVHTTDL 15/3/2017
Hướng dẫn tiêu chí số 4 về điện nông thôn theo Quyết định số 4293/QĐ-BCT 294/SCT-QLNL 13/3/2017
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật SNV-XDCQ&CTTN 18/11/2016
Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 690/HD-SGTVT 7/7/2015
Quyết định về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 315/QĐ-UBND 28/02/2017
Về việc ban hành Danh mục loại dự án được áp dung cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 485/QĐ-UBND 24/3/2017
Thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 03/HD-SNN 16/3/2017
Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 52/2016/QĐ-UBND 30/12/2016
Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 -2020 tỉnh Lạng Sơn 41 27/02/2017
Kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2017 37 24/02/2017
Quyết định phân bổ vốn sự nghiệp năm 2017 491 24/3/2017