Tin tức phát triển sản xuất, tái cơ cấu ngành nông nghiệp

          Năm 2014, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng cây nguyên liệu gắn với chế biến và xuất khẩu đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 8 vùng trồng và sản xuất chuyên canh, trong đó có một số vùng cây trồng cho giá trị kinh tế cao như: vùng hồi, thạch đen, thuốc lá…

          Từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất (HTSX) thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hữu Lũng đã lựa chọn và xây dựng được nhiều mô hình kinh tế phù hợp, qua đó từng bước đổi mới hình thức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

          Những năm gần đây, huyện Chi Lăng đã đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, tạo động lực để thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững. Đến nay, huyện đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

          Từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất (PTSX) thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Chi Lăng đã xây dựng được những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả.