Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày BH Tải về
Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình số 22/CTr-UBND ngày 15/7/2016 về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới 1485/BC-STTTT 13/08/2020
Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 4488/NHNN-TD 15/6/2018
Quyết định Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 490/QĐ-TTg 07/5/2018
Quyết định Phê duyệt đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 461/QĐ-TTg 27/04/2018
Chương trình phối hợp Về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 243/CTPH-BNN-HLHPNVN 11/01/2018
Quyết định về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 - 2020 02/2017/QĐ-UBND 09/02/2017
Hướng dẫn tạm thời Thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 03/HD-SNN 16/3/2017
Quyết định Về việc ban hành Danh mục loại dự án được áp dung cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 485/QĐ-UBND 24/3/2017
Thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 03/HD-SNN 16/3/2017
Quyết định về Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 52/2016/QĐ-UBND 30/12/2016
Quyết định phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 1819/QĐ-TTg 16/11/2017