Hoạt động các địa phương

          Hiện nay, Điện lực thành phố Lạng Sơn quản lý, vận hành hệ thống điện trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, (từ ngày 1/1/2019, Điện lực Cao Lộc sáp nhập với Điện lực thành phố). Thời gian qua, điện lực tập trung các giải pháp nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, làm mới hệ thống điện, từ đó từng bước hoàn thành tiêu chí điện của các xã, nhất là các xã trên địa bàn huyện Cao Lộc. Qua đó, góp phần đưa các xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

          Sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), xã Quảng Lạc tiếp tục bắt tay vào phát triển các mô hình sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.

          Nhất Tiến là xã vùng 3 của huyện Bắc Sơn, là một trong năm xã đặc biệt khó khăn của tỉnh phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 – 2020. Hết năm 2018, xã đạt 12/19 tiêu chí, năm 2019, xã quyết tâm hoàn thành 7 tiêu chí chưa đạt để hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt chuẩn NTM.

          Thời gian qua, việc làm tốt công tác huy động nguồn lực xã hội hóa đã góp phần quan trọng vào kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Hữu Lũng.

          Với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân, kết thúc năm 2018, huyện Đình Lập đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

          Năm 2018, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng là 1 trong 2 xã được tỉnh chọn chỉ đạo điểm xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao giai đoạn 2018- 2020. Sau một thời gian triển khai thực hiện, xã Chi Lăng đã có những chuyển biến rõ nét.

          Với sự đầu tư của nhà nước, sự chung sức, đồng lòng của người dân, chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Tràng Định có nhiều chuyển biến tích cực.

          Từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất của chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), thành phố Lạng Sơn đã hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất phù hợp, đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân.