Thông tin khác

         Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Trên địa bàn tỉnh, những năm qua, công tác tuyên truyền xây dựng NTM đã và đang được các cấp, ngành quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức.