Hoạt động các địa phương

Năm 2021, huyện Văn Quan đặt mục tiêu phấn đấu rất cao trong xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện được mục tiêu này, cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và người dân trên địa bàn đã có sự chủ động ngay từ đầu năm.

Trong những năm qua, Bình Gia là huyện có nhiều xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nhất trên địa bàn tỉnh. Có được kết quả đó, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước thì việc khơi dậy sức dân chung sức thực hiện các tiêu chí đóng vai trò rất quan trọng.

Từ đổi mới công tác tuyên truyền đến triển khai những phần việc cụ thể, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chung tay, thiết thực đóng góp vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh.

Hạ tầng được đầu tư xây dựng, môi trường được đảm bảo, các mô hình sản xuất hiệu quả nâng cao thu nhập cho người dân ngày một nhiều, góp phần làm cho diện mạo nông thôn 5 xã đặc biệt khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016 – 2020 ngày một đổi mới.

         Trong những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng bộ xã Đình Lập, huyện Đình Lập tích cực triển khai, trong đó, nổi bật nhất là công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) và nhân rộng, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay.

Để tránh bị động, dồn việc thực hiện các tiêu chí vào cuối năm như một số xã điểm nông thôn mới (NTM) trước đây, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc đã chủ động trong việc triển khai các tiêu chí từ sớm.

          Năm 2020, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Lộc Bình là phấn đấu đưa xã Khuất Xá và xã Tú Mịch đạt chuẩn NTM. Thời điểm này, các cấp, ngành của huyện và cấp ủy, chính quyền, nhân dân hai xã đang dồn lực, quyết tâm đạt mục tiêu đề ra.

          Trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM)  thành phố Lạng Sơn luôn là đơn vị đi đầu. Không chỉ có 100% xã chuẩn NTM mà thành phố đã và đang tích cực xây dựng xã NTM nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu. Trong tất cả các hoạt động luôn có sự ủng hộ tích cực từ phía người dân.