Tin tức chính sách Nông thôn mới

          Với nguồn lực đầu tư của nhà nước và sự chung tay, góp sức của Nhân dân, việc triển khai thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả rõ nét.

         Trong 10 năm qua, thực hiện Kết luận 61 ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án ”Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới  và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” và Quyết định số 637 ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ  “về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”, Ban Chỉ đạo  tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai một cách hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực.

         Từ những chính sách hỗ trợ của nhà nước đã tạo điều kiện để nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Tràng Định có cơ hội vươn lên phát triển.

         Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Cao Lộc đã đạt được kết quả tích cực. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

         Hôm nay (8/8/2019), đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về các cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn huyện Lộc Bình và xã Nhượng Bạn.

          Ngày 7/8/2019, đoàn công tác của HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách đặc thù trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn huyện Đình Lập và xã Châu Sơn.

         Những năm qua, các chương trình tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) triển khai đã trở thành nguồn lực quan trọng góp phần thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn xã Thiện Kỵ, huyện Hữu Lũng. Nhiều hộ đã vay từ nguồn vốn đó đầu tư phát triển các mô hình kinh tế, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đến nay, Thiện Kỵ là một trong hai xã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi nhất toàn huyện.

         Sau gần 6 năm triển khai chương trình cho vay hộ cận nghèo do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thực hiện, toàn tỉnh đã có gần 10 nghìn hộ cận nghèo được vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Qua đó, góp phần quan trọng hạn chế tình trạng tái nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 12/2017/QĐ-TTg 22/4/2017
Nghị định Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 161/2016/NĐ-CP 02/12/2016
Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020 65/2017/NQ-HĐND 11/12/2017
Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 05/2018/NQ-HĐND 20/7/2018
Quyết định Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2020 18/2018/QĐ-UBND 31/01/2018
Tất cả văn bản