Thứ năm, 20 Tháng 4 2017 11:06

DANH SÁCH QUYẾT ĐỊNH XÃ ĐÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

DANH SÁCH XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI SAU SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH
  (Cập nhật đến ngày 31/12/2020)
TT Địa phương  Tổng số xã  Số xã đạt chuẩn NTM Tên cấp huyện Tên xã Quyết định phê duyệt Ghi chú
(ghi rõ nội dung điều chỉnh, sửa đổi - đánh dấu để nhận biết)
  Lạng Sơn            181 65        
1       TP. Lạng Sơn Mai Pha 2021/QĐ-UBND ngày 02/12/2014  
2         Quảng Lạc 1921/QĐ-UBND ngày 21/10/2016  
3         Hoàng Đồng 1195/QĐ-UBND ngày 23/10/2015  
4       Chi Lăng Chi Lăng 2022/QĐ-UBND ngày 02/12/2014  
5         Vạn Linh 2259/QĐ-UBND ngày 08/12/2015  
6         Hòa Bình 2632/QĐ-UBND ngày 30/12/2016  
7         Bằng Mạc 2333/QĐ-UBND ngày 06/12/2017  
8         Mai Sao 2446/QĐ-UBND ngày 30/11/2018  
9         Gia Lộc 2509/QĐ-UBND ngày 12/12/2019  
10         Y Tịch 2842/QĐ-UBND ngày 31/12/2020  
11       Bình Gia Tân Văn 2541/QĐ-UBND ngày 27/12/2017  
12         Hoàng Văn Thụ 2210/QĐ-UBND ngày 22/11/2017  
13         Mông Ân 2443/QĐ-UBND ngày 30/11/2018  
14         Bình La 2706/QĐ-UBND ngày 27/12/2019  
15         Vĩnh Yên 2532/QĐ-UBND ngày 08/12/2020  
16         Hồng Thái 2840/QĐ-UBND ngày 31/12/2020  
17       Cao Lộc Gia Cát 2258/QĐ-UBND ngày 08/12/2015  
18         Hải Yến 2447/QĐ-UBND ngày 14/12/2016  
19         Yên Trạch 2543/QĐ-UBND ngày 27/12/2017  
20         Hồng Phong 2733/QĐ-UBND ngày 28/12/2018  
21         Tân Thành 2506/QĐ-UBND ngày 12/12/2019  
22         Xuất Lễ 2841/QĐ-UBND ngày 31/12/2020  
23         Tân Liên 2833/QĐ-UBND ngày 31/12/2020  
24       Đình Lập Đình Lập 2260/QĐ-UBND ngày 08/12/2015  
25         Cường Lợi 2539/QĐ-UBND ngày 27/12/2017  
26         Bính Xá 2165/QĐ-UBND ngày 31/10/2018  
27         Bắc Xa 2732/QĐ-UBND ngày 28/12/2018  
28         Bắc Lãng 2705/QĐ-UBND ngày 27/12/2019  
29         Kiên Mộc 2533/QĐ-UBND ngày 08/12/2020  
30       Văn Quan Tràng Phái 2448/QĐ-UBND ngày 14/12/2016  
31         Tân Đoàn 2511/QĐ-UBND ngày 12/12/2019  
32         Yên Phúc 2510/QĐ-UBND ngày 12/12/2019  
33         Hữu Lễ 1678/QĐ-UBND ngày 26/8/2020  
34         Tú Xuyên 2831/QĐ-UBND ngày 31/12/2020  
35       Lộc Bình Yên Khoái 2115/QĐ-UBND ngày 11/11/2016  
36         Hữu Khánh 2540/QĐ-UBND ngày 27/12/2017  
37         Đồng Bục 2440/QĐ-UBND ngày 30/11/2018  
38         Tú Đoạn 2704/QĐ-UBND ngày 27/12/2019  
39         Khuất Xá 2837/QĐ-UBND ngày 31/12/2020  
40         Tú Mịch 2838/QĐ-UBND ngày 31/12/2020  
41       Bắc Sơn Đồng Ý 2334/QĐ-UBND ngày 06/12/2017  
42         Chiến Thắng 2542/QĐ-UBND ngày 27/12/2017  
43         Vũ Sơn 2444/QĐ-UBND ngày 30/11/2018  
44         Hưng Vũ 2512/QĐ-UBND ngày 12/12/2019  
45         Nhất Tiến 2508/QĐ-UBND ngày 12/12/2019  
46         Tân Lập 1679/QĐ-UBND ngày 26/8/2020  
47         Bắc Quỳnh   Đang hoàn thiện hố sơ trình Thừa nhận lại ( sáp nhập xã đã đạt chuẩn Bắc Sơn và Quỳnh Sơn )
48       Tràng Định Đại Đồng 2438/QĐ-UBND ngày 27/12/2015  
49         Chi Lăng 2332/QĐ-UBND ngày 06/12/2017  
50         Tri Phương 2630/QĐ-UBND ngày 30/12/2016  
51         Hùng Sơn 2703/QĐ-UBND ngày 27/12/2019  
52         Cao Minh 2702/QĐ-UBND ngày 27/12/2019  
53         Đội Cấn 2839/QĐ-UBND ngày 31/12/2020  
54       Hữu Lũng Tân Thành 2439/QĐ-UBND ngày 27/12/2015  
55         Đồng Tân 2609/QĐ-UBND ngày 29/12/2017  
56         Minh Sơn 2631/QĐ-UBND ngày 30/12/2016  
57         Sơn Hà 2734/QĐ-UBND ngày 28/12/2018  
58         Cai Kinh 2707/QĐ-UBND ngày 27/12/2019  
59         Nhất Tiến 2531/QĐ-UBND ngày 08/12/2020  
60         Hòa Lạc 2832/QĐ-UBND ngày 31/12/2020  
61       Văn Lãng Hoàng Văn Thụ 2440/QĐ-UBND ngày 27/12/2015  
62         Tân Thanh 2449/QĐ-UBND ngày 14/12/2016  
63         Bắc Hùng 2530/QĐ-UBND ngày 08/12/2020  
64         Hoàng Việt 2534/QĐ-UBND ngày 08/12/2020  
65         Bắc Việt 2612/QĐ-UBND ngày 16/12/2020  
               
  Xã còn tên trong quyết định nhưng không đạt chuẩn do sáp nhập    
1         Đề Thám 2731/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Sáp nhập thêm xã Bắc Ái, hiện xã Đề Thám chỉ đạt 12 TC
2         Vân Nham 2538/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 Sáp nhập thêm xã Đô Lương, hiện xã Vân Nham chỉ đạt 10 TC