Sản phẩm OCOP

          Với lợi thế nhiều danh lam, thắng cảnh và tiềm năng về du lịch cộng đồng, các xã trên địa bàn đang hướng đến việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với du lịch để thu hút nguồn lực, thực hiện mục tiêu tiêu chuẩn hoá được ít nhất 15 sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh vào năm 2020.

          Đây là một thông tin được đưa ra tại Hội nghị Đánh giá kết quả triển khai Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đến hết năm 2019, nhiệm vụ triển khai năm 2020 khu vực phía bắc do Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương tổ chức ngày 8/1.