Thứ hai, 09 Tháng 3 2020 08:12

Đồng Bục: Phát huy vai trò của quy ước, hương ước trong thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh

         Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, sự tham gia ủng hộ của người dân, thời gian qua, việc thực hiện hương ước, quy ước ở xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình đã đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư, đồng thời thúc đẩy kinh tế – xã hội ở địa phương phát triển.

Ông Hứa Văn Luân, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Bục cho biết: Việc xây dựng hương ước, quy ước được người dân tham gia đóng góp ý kiến và hoàn thiện đưa vào thực hiện từ những năm 2000. Tuy nhiên, trong xây dựng nông thôn mới, nhiều nội dung trong hương ước ở các thôn đã lạc hậu, không còn phù hợp. Từ khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu năm 2019, những tiêu chí về: vệ sinh môi trường, y tế, giáo dục, việc hiếu, việc hỉ… đòi hỏi phải có những quy định mới để phù hợp với tình hình thực tế. Đảng uỷ, UBND xã đã tiến hành việc sửa đổi hương ước ở cả 11 thôn. Đã có hơn 80% dân số trong xã tham gia đóng góp ý kiến để bổ sung, sửa đổi hương ước. Sau khi thống nhất nội dung hương ước, ban soạn thảo hương ước các thôn đã hoàn thiện và gửi về xã thẩm định, sau đó chuyển về huyện xem xét, phê duyệt.

ĐB PH VT của QƯ HƯ trong TH nếp sống VH VM

Cán bộ thôn Lăng Xè, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện quy ước, hương ước mới

         Đến nay, xã Đồng Bục đã hoàn thành việc rà soát và sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước của 11/11 thôn, bản. Nội dung  quy định rõ những việc “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” như: chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; an ninh trật tự; khuyến học – khuyến tài; đặc biệt là thực hiện các tiêu chí về xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hoá, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội … Trong đó bổ sung các quy định về lĩnh vực vệ sinh môi trường, trách nhiệm của từng gia đình trong việc tham gia giữ gìn vệ sinh gia đình, đường làng, ngõ xóm.

         Có hương ước, quy ước mới, ý thức của bà con trong việc xây dựng nông thôn mới được nâng cao. Tiêu biểu như bản hương ước thôn Lăng Xè. Ông Trương Văn Tuấn, Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Lăng Xè cho biết: hương ước, quy ước mới của thôn tôi bao gồm có 3 chương, 24 điều. Từ khi chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được phát động, vai trò của hương ước, quy ước đã phát huy hiệu quả trong việc khơi dậy tính chủ động, tự nguyện của đông đảo người dân đối với những công việc chung của thôn, xã. Có hương ước, quy ước mới mọi người không còn e ngại, né tránh nhắc nhở những ai vi phạm các điều đã được quy định.  Nhờ đó, trong năm qua, tỷ lệ gia đình văn hóa của thôn tôi đạt 99%, thôn tôi cũng liên tục nhận danh hiệu khu dân cư văn hóa trong 4 năm liền. Đặc biệt, nhờ có hương ước, quy ước mới chúng tôi quyên góp được hàng chục triệu đồng để sửa sang, nâng cấp đường ngõ, trồng cây tạo cảnh quan môi trường, xây dựng thôn văn hóa.

         Từ việc cán bộ và nhân dân tự giác thực hiện nghiêm những điều được quy định trong bản quy ước không những góp phần phát huy thuần phong mỹ tục, đề cao các chuẩn mực đạo đức truyền thống của dân tộc mà còn mang lại hiệu quả trong việc thực hiện nếp sống văn minh và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Việc thực hiện tốt hương ước, quy ước còn là một trong những tiêu chí đánh giá khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa của xã. Năm 2019, xã có 789/840 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 93,9%. 11/11 thôn đạt khu dân cư văn hóa, 100% đám cưới, đám tang (tổng số 13 đám cưới và 7 đám tang) được tổ chức lành mạnh, tiết kiệm, phù hợp thuần phong mĩ tục, không có mê tín dị đoan. Đặc biệt đối với việc tang đã không còn tình trạng tổ chức hiếu riêng.

         Bà Phạm Minh Huệ, Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Lộc Bình cho biết: Đồng Bục là một trong những xã thực hiện rất tốt việc xây dựng quy ước, hương ước. Bởi vậy, năm 2020, đây là một trong những xã được UBND huyện lựa chọn xây dựng mô hình điểm thực hiện việc xây dựng quy ước, hương ước mới gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, từ đó nhân rộng ra toàn huyện.

Nguồn: baolangson.vn