Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Alternative text - include a link to the PDF!

Số / ký hiệu 08/2019/TT-BTC
Về việc / trích yếu
Ngày ban hành 30/01/2019
Tải xuống
Download attachments: