Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày BH Tải về
Thông tư Hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 05/2017/TT-BTTTT 02/6/2017
Thông tư Hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 05/2017/TT-BTTTT 02/6/2017
Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 12/2017/QĐ-TTg 22/4/2017
Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 12/2017/QĐ-TTg 22/4/2017
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 105/TB-VPCP 16/03/2018
Quyết định Quy định chi tiết thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 441/QĐ-BTTTT 28/3/2017
Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 105/TB-VPCP 16/03/2018
Thông tư Quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 349/2016/TT-BTC 30/12/2016
Thông tư Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 35/2016/TT-BNNPTNT 26/12/2016
Thông tư Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 35/2016/TT-BNNPTNT 26/12/2016
Nghị định Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 161/2016/NĐ-CP 02/12/2016
Chương trình phối hợp Về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 243/CTPH-BNN-HLHPNVN 11/01/2018
Nghị định Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 161/2016/NĐ-CP 02/12/2016
Nghị quyết Về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp 32/2016/QH14 23/11/2016
Nghị quyết Về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp 32/2016/QH14 23/11/2016
Chương trình phối hợp Về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 243/CTPH-BNN-HLHPNVN 11/01/2018
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 317/QĐ-BCĐCTMTQG 20/10/2016
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 317/QĐ-BCĐCTMTQG 20/10/2016
Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 100/2015/QH13 12/11/2015
Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 100/2015/QH13 12/11/2015
Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 01/2005/QĐ-TTg 07/01/2015
Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 01/2005/QĐ-TTg 07/01/2015
Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020 04/2013/TT-BTTTT 23/01/2013
Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020 04/2013/TT-BTTTT 23/01/2013
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 22/2009/QĐ-TTg 16/02/2009
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 22/2009/QĐ-TTg 16/02/2009
Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 933 22/5/2018
Quyết định ban hành Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020 691 05/6/2018
Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 691/QĐ-TTg 05/6/2018
Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 691/QĐ-TTg 05/6/2018
Quyết định ban hành Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 435/QĐ-TTg 21/4/2018
Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 32/CV-BCĐ 08/3/2018
Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 121/2017/TT-BTC 15/11/2017
Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 121/2017/TT-BTC 15/11/2017
Quyết định về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 315/QĐ-UBND 28/02/2017
Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 69/QĐ-BNN-VPĐP 9/1/2017
Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 1980/QĐ-TTg 17/10/2016
Hướng dẫn tạm thời thực hiện xây dựng "Khu dân cư kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 107/HD-VPĐP 17/5/2017
Quyết định về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 - 2020 02/2017/QĐ-UBND 09/02/2017
Hướng dẫn tạm thời Thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 03/HD-SNN 16/3/2017
Quyết định Về việc ban hành Danh mục loại dự án được áp dung cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 485/QĐ-UBND 24/3/2017
Thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 03/HD-SNN 16/3/2017
Quyết định về Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 52/2016/QĐ-UBND 30/12/2016
Quyết định về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2017 - 2020 02/2017/QĐ-UBND 09/02/2017
Quyết định phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017-2020 1819/QĐ-TTg 16/11/2017
Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 1760/QĐ-TTg 10/11/2017
Về việc ban hành Danh mục loại dự án được áp dung cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 485/QĐ-UBND 24/3/2017
Thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 03/HD-SNN 16/3/2017
Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 52/2016/QĐ-UBND 30/12/2016
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2017
Hướng dẫn quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 94/HD-VPĐP 08/5/2017
Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017
Quyết định về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 2540/QĐ-TTg 30/12/2016
Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 1980/QĐ-TTg 17/10/2016
Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020 45/QĐ-BCĐ 03/4/2017
Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn 228/QĐ-UBND 07/2/2017
Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011-2015 48/BC-BCĐ 05/5/2016
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 05/2017/TT-BNNPTNT 01/3/2017
Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và biên chế của Văn phòng Điều phối nông thôn mới các cấp 1920/QĐ-TTg 05/10/2016
Quyết định khen thưởng xây dựng Nông thôn mới năm 2016 420 16/3/2017
Quyết định khen thưởng xây dựng Nông thôn mới năm 2016 420 16/3/2017
Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 -2020 2176 31/10/2016
Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua"Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 -2020 2176 31/10/2016
Quyết định Phê duyệt Đề án Truyền thông, thông tin tuyên truyền Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 3670 07/9/2016
Quyết định Phê duyệt Chương trình khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 4072 5/10/2017
Phát động Phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 798 17/8/2016
Phát động Phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2016 - 2020 798 17/8/2016
Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM thuộc lĩnh vực ngành NN&PTNT giai đoạn 2016-2020 05/HD-SNN 30/3/2017
Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM thuộc lĩnh vực ngành NN&PTNT giai đoạn 2016-2020 05/HD-SNN 30/3/2017
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí 16 về văn hóa trong bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới 356/HD-SVHTTDL 15/3/2017
Hướng dẫn tiêu chí số 4 về điện nông thôn theo Quyết định số 4293/QĐ-BCT 294/SCT-QLNL 13/3/2017
Hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật SNV-XDCQ&CTTN 18/11/2016
Hướng dẫn lựa chọn quy mô kỹ thuật đường giao thông nông thôn phục vụ chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 690/HD-SGTVT 7/7/2015
Quyết định về việc áp dụng một số tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 315/QĐ-UBND 28/02/2017
Về việc ban hành Danh mục loại dự án được áp dung cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 485/QĐ-UBND 24/3/2017
Thực hiện Dự án hỗ trợ mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2017 03/HD-SNN 16/3/2017
Chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hoá thôn, khối phố; sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2020 52/2016/QĐ-UBND 30/12/2016
Về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 558/QĐ-TTg 5/4/2016
Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 69/QĐ-BNN-VPĐP 9/1/2017
Quyết định về việc ban hành điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gia đoạn 2016-2020 2540/QĐ-TTg 30/12/2016
Quyết định về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 1980/QĐ-TTg 17/10/2016
Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 1600/QĐ-TTg 16/8/2016
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 1584/QĐ-TTg 10/8/2016
Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 -2020 tỉnh Lạng Sơn 41 27/02/2017
Kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2017 37 24/02/2017
Quyết định phân bổ vốn sự nghiệp năm 2017 491 24/3/2017
Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 1980/QĐ-TTg 17/10/2016
Page 2 of 2