Videos

CM Xây dựng nông thôn mới ngày 02/12/2018

CM Xây dựng nông thôn mới ngày 11/11/2018

CM Xây dựng nông thôn mới ngày 4/11/2018

CM Xây dựng nông thôn mới ngày 28/10/2018

CM Xây dựng nông thôn mới ngày 21/10/2018

CM Xây dựng nông thôn mới ngày 19/8/2018

CM Xây dựng nông thôn mới ngày 22/4/2018

Media

{18flvremote}http://nongthonmoi.langson.gov.vn/media/com_hdwplayer/www.22.4.18flv{/18flvremote}

Media

{18flvremote}http://nongthonmoi.langson.gov.vn/media/com_hdwplayer/11.3.18flv{/18flvremote}

CM Xây dựng nông thôn mới ngày 04/3/2018

Page 4 of 5