Tiêu đề Số/Ký hiệu Ngày BH Tải về
Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020 1271/QĐ-UBND 16/7/2019
Quyết định Về việc ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình xét công nhận, công bố thôn đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2019 - 2020 738/QĐ-UBND 19/4/2019
Kế hoạch Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn năm 2019 46/KH-UBND 22/02/2019
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 04/2019/TT-BNNPTNT 01/04/2019
Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 08/2019/TT-BTC 30/01/2019
Thông tư Hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 05/2017/TT-BTTTT 02/6/2017
Thông tư Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 35/2016/TT-BNNPTNT 26/12/2016
Nghị quyết Về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp 32/2016/QH14 23/11/2016
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 317/QĐ-BCĐCTMTQG 20/10/2016
Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 100/2015/QH13 12/11/2015
Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 01/2005/QĐ-TTg 07/01/2015
Thông tư Quy hoạch sử dụng kênh tần số phát thanh FM đến năm 2020 04/2013/TT-BTTTT 23/01/2013
Quyết định Phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020 22/2009/QĐ-TTg 16/02/2009
Quyết định ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 691/QĐ-TTg 05/6/2018
Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 32/CV-BCĐ 08/3/2018
Thông tư Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 121/2017/TT-BTC 15/11/2017
Hướng dẫn quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 94/HD-VPĐP 08/5/2017
Quyết định ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 69/QĐ-BNN-VPĐP 09/01/2017
Quyết định về việc ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 2540/QĐ-TTg 30/12/2016
Quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 1980/QĐ-TTg 17/10/2016