Thứ ba, 10 Tháng 3 2020 08:38

Hiệu quả sau hơn 10 năm thực hiện Kết luận số 61

         Trong 10 năm qua, thực hiện Kết luận 61 ngày 3/12/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án ”Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới  và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020” và Quyết định số 637 ngày 10/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ  “về việc Hội Nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 – 2020”, Ban Chỉ đạo  tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai một cách hiệu quả, đạt nhiều kết quả tích cực.

         Hội nông dân các cấp đã tham mưu cho ban chỉ đạo cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, quan điểm của Đảng đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của hội nông dân các cấp về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam, góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hội viên nông dân.

Hiệu quả sau hơn 10 năm thực hiện Kết luận số 61

Hội viên nông dân xã Đồng Ý, huyện Bắc Sơn chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình.  Ảnh: DƯƠNG DUYÊN

         Đến nay, hội nông dân các cấp đã tập hợp được gần 110 nghìn hội viên nông dân sinh hoạt tại 1.925 chi hội, chiếm 88,11% số hộ nông nghiệp toàn tỉnh, tăng 14% so với năm 2010; hằng năm, có trên 85% số cơ sở và tổ chức hội xếp loại vững mạnh và khá. Các cấp hội vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ hỗ trợ nông dân ở 2 cấp tỉnh và huyện được 21,3 tỷ đồng; UBND tỉnh hỗ trợ từ ngân sách 7,5 tỷ đồng, UBND các huyện hỗ trợ 1,8 tỷ đồng cho quỹ hỗ trợ nông dân cùng cấp, nâng tổng số vốn quỹ 3 cấp (trung ương, tỉnh, huyện) đạt mức 42 tỷ đồng, đang cho vay 184 dự án với 1.742 hộ vay. Qua đó đã hỗ trợ 1.020 hộ nông dân nghèo thoát nghèo, 45.225 lượt hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; vận động hội viên, nông dân đóng góp được 42,8 tỷ đồng, 1.463.580 ngày công và hiến 656.318 m2 đất để xây dựng các công trình nông thôn mới trên địa bàn.

         Thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân tỉnh đã chủ động tổ chức ký kết chương trình phối hợp với 18 sở, ngành để thực hiện các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới. Hằng năm, hội các cấp phối hợp tổ chức nhiều lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, tuyên truyền sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn, tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường, Luật Đất đai…; phối hợp tổ chức 776 lớp dạy nghề cho 20.964 lượt hội viên, nông dân, 1.360 lớp tập huấn chuyển giao khoa học – kỹ thuật cho 35.210 lượt hội viên, nông dân; phối hợp hướng dẫn thành lập nhiều mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả; tổ chức cho hội viên, hợp tác xã tham gia các hội chợ xúc tiến  thương mại để quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng… Qua đó, góp phần khai thác phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, hình thành vùng sản xuất tập trung kết nối thị trường, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hội viên, nông dân.

         Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Chỉ đạo tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của Ban Chỉ đạo Trung ương cũng như sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho Hội Nông dân trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn. Hội nông dân các cấp trong tỉnh ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở và chất lượng hội viên được nâng lên, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. Những kết quả đạt được khẳng định nội dung Kết luận 61 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ đã đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho hội viên, nông dân; góp phần phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của hội nông dân trong xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Nguồn: baolangson.vn

Tên văn bản Số hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung
Quyết định Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 12/2017/QĐ-TTg 22/4/2017
Nghị định Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 161/2016/NĐ-CP 02/12/2016
Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018-2020 65/2017/NQ-HĐND 11/12/2017
Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 05/2018/NQ-HĐND 20/7/2018
Quyết định Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2018 - 2020 18/2018/QĐ-UBND 31/01/2018
Tất cả văn bản